Kittenbot Hong Kong

Kittenbot Sharing Hub

Kittenbot Sharing Hub是Kittenbot產品的分享平台,用戶可以在Sharing Hub找到所有Kittenbot產品的詳細介紹、編程教學、應用參考等等很多有用的資訊。

任何人都可以打開http://sharinghub.kittenbot.hk,盡情瀏覽Sharing Hub的所有內容。

Kittenbot HK 比賽資訊站

Kittenbot HK 比賽資訊站集合了Kittenbot HK所舉辦比賽的各種資料,包括比賽章程,介紹,教學與比賽精髓等。

大家可以前往activity.kittenbot.hk,瀏覽Kittenbot HK各比賽的資料。